Postingan

Dalilut

D A L I L U T    Ku Endan Sukanda                    Aya ku matak réhé jeung pikaéraeun saréréa, kajaba meureun keur maranéhna mah. Tibatan éra mah malah asa meunang, atuh tumerapna asa jadi pang-akangna. Enya, maranéhna anu sok papaséaan waé. Teu kapalang deuih, kajadian paséana disorot kaméra ti-vi kalayan dilalajoanan ku balaréa sanagara, masarakat anu marilih kalayan ménta diwakilan ku maranéhna.              Saha téa atuh anu sok kitu peta téh? Ah, teu kudu dibéjér béaskeun bisi aréraeun anggota DPR. Saleuheung lamun ragot paraséana téa pikeun merjoangkeun nasib rahayat anu katalangsara. Matak réhé da kanyataanana geuning ngan sawates merjoangkeun balad atawa baraya-barayana anu sapaham. Sanajan teu sakur anggota DPR purunyus kitu, tapi teu kaasup saeutik deuih anu petana kawas kitu téh. Oknum, cenah geuning di instansi naon waé ogé aya minangka barébédanana, ngan asal ulah loba teuing wé anu kaasup oknumna…              Jadi inget waktu keur diajar ngaliwet di hi

Érosi Kareueus

Érosi Kareueus   Ku Endan Sukanda                Unggal poé Rebo kuring sok nyokot majalah jeung koran Sunda ti pa Udin SS, agén majalah pangkahotna di kota Sukabumi mah.              Dina hiji waktu poé Rebo, sakumaha biasa samulangna ti sakola kuring geus tepi ka tempatna pa Udin, anu ngamparna hareupeun tosérba Yogya.              Anu biasana mah tara turun-turun acan tina sadel Ki Salju véspa heubeul taun 1973-an, da sok langsung dipapag ku pa Udin bari ngasongkeun majalah, harita mah anjeucleu heula rada lila. Teu kitu kumaha, da kasampak téh pa Udin keur dirariung ku barudak SMA, atuh tumerapna kuring teu kacirieun yén geus datang.              Barang rét, pa Udin langsung nyarita, “Tah geuning tos sumping. Ieu marurangkalih parebut majalah, dugi ka seueur kénéh nu teu acan kabagéan,” ceuk pa Udin sumringah bagja duméh daganganana payu.              Saméméh nampanan, karérét sabéngbatan enya wé barudak SMA keur récok parebut pada hayang meuli majalah jeung koran S

Mudah-mudahan

Mugia   Ku Endan Sukanda               Saluyu jeung judulna, dina ieu tulisan pinuh ku mudah-mudahan jeung pangharepan. Utamana mah do’a nu mangrupa pangharepan jeung cita-cita....             Mimiti pisan boga budak, nyikalan tea disebutna. Kawasna lantaran can boga pangalaman, di sagigireun reueus lantaran geus dipercaya ngurus turunan, kasiapan mental pikeun “ngasuh” jeung ngatik budak oge can bener-bener masagi, utamana mun budak geus rungsing pikakeuheuleun. Teu kalis geus aya nu nyebut ”Abah” tapi kalakuan bubudakeun keneh.             Nyakitu deui Si Ambu, sakapeung-kapeungeun mah sok bijil kaambekna ka budak. Tumerapna di imah, bapana ngabarerang, si Ambu bendu. Gara-gara budak, jadi matak nyababkeun kolotna pasea....             Tambah reuay anak, masalah ge nambahan. Sageuy ari nambahan parabaneun mah teu dipake kamelang ieuh, da teu samata-mata Gusti Allah SWT ngagelarkeun mahluk anging dibarengan ku rijkina.             Ieu yeuh nu matak pusing mah, geura.

Atikan Kolot

Atikan Kolot    Ku Endan Sukanda                Alhamdulillah kuring téh disarebut guru, da resmi dibisluitan, nampa és-ka ti nagara. Dibenum jadi guru, disarebut guru, malah basa keur ngajar di pilemburan Banten mah disarebutna ogé ustad, da di ditu mah geuning lain waé ka guru agama dalah ka guru umum ogé sarua nyarebutna téh ustad.             Geus jadi guru, sok rajeun tumanya naha geus pantes kitu saluyu jeung sesebutan dina enggoning ngatik ngadidik murid di sakola katut barudak di imah? Bari nyoréang alam ka tukang, panineungan ka anu jadi aki-ninina barudak dina ngatik kuring sadudulur....                Mimiti pisan boga budak, nyikalan téa disebutna. Kawasna lantaran can boga pangalaman, di sagigireun reueus lantaran geus dipercaya ngurus turunan, kasiapan mental pikeun “ngasuh” jeung ngatik budak ogé can bener-bener masagi, utamana mun budak geus rungsing pikakeuheuleun. Teu kalis geus aya nu nyebut ”Abah” tapi kalakuan bubudakeun kénéh.             Nyakitu deui